ZOOU

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1       Úniková chata Kovářová, Ujčov je provozována Mgr. Ondřejem Sekaninou se sídlem Kuršova 989/18, 635 00, Brno – Bystrc, Česká republika, IČ: 05203538, zapsaným Městským úřadem v Brně (dále jen “Provozovatel“). 

1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění ZOOU a to zveřejněním aktuálního znění ZOOU na webových stránkách únikové hry www.unikovachata.cz/ZOOU.

2.1 Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě.

2.2 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, elektronická adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

2.3 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

2.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

2.9 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

3. Závěrečná ustanovení

3.1      Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15.6.2020