VOP

 1. Všeobecné obchodní podmínky
  1.1 Úniková chata Kovářová, Ujčov je provozována Mgr. Ondřejem Sekaninou se sídlem Kuršova 989/18, 635 00, Brno – Bystrc, Česká republika, IČ: 05203538, zapsaným Městským úřadem v Brně (dále jen “Provozovatel“). Jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
  1.2 Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOPa to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách únikové hry www.unikovachata.cz
 2. Bezpečnostní pravidla

  2.1
  Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře provozované.
  Provozovatelem je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních
  pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu s Provozovatelem
  na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“Účastník”).
  Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní
  pravidla a pokyny Provozovatele, může být vyloučen zobchodních prostorů Provozovatele na základě rozhodnutí Provozovatele bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.
  2.2 Před vstupem do příslušné únikové hry, účastník je povinen podepsat
  prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a
  provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“Prohlášení účastníka”). Bez
  podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného účastníka vpustit do
  rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho
  části).
  2.3 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
  2.4 Únikové hry provozované Provozovatelem obsahují napínavé a do určité
  míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a
  daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do
  skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci
  mít možnost kdykoliv kontaktovat Provozovatele nebo pověřenou vyškolenou osobou, pomocí přenosné vysílačky nebo fyzicky.
  2.5 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního
  onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto
  skutečnost sdělit Provozovateli nebo pověřené osobě a zvážit svou účast ve hře s
  ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí,
  že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na
  vlastní nebezpečí.
  2.6 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat
  neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv
  jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě
  rozhodnutí Provozovatele nebo pověřené osoby , a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě
  rozhodnutí Provozovatele, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho
  části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v
  rámci obvyklého opotřebení.
  2.7 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv
  návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Provozovatele, a to na
  základě rozhodnutí Provozovatele nebo pověřené osoby. Dále platí, že Provozovatel si
  vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení
  Provozovatele nebo pověřené osoby bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze
  zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.
  2.8 Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Provozovatele s
  jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit
  zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Provozovatele. V obchodních
  prostorách Provozovatele či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno
  kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu
  svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené
  nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců
  Provozovatelů či jiných účastníků.
  2.9 Účastníci jsou povinni si své osobní předměty a jakékoliv cennosti vzít s sebou
  do únikové místnosti. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení osobních věcí či
  cenností, které nebudou umístěny v únikové místnosti.
  2.10 Ve hrách jsou užity technologie emitující magnetická či elektromagnetická
  pole. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní
  informace doptat obsluhy hry. Provozovatel se však v každém případě zříká
  odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností.
 3. Obchodní pravidla
  3.1 Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu Provozovatele či v obchodních
  prostorách Provozovatele jsou konečné. Ceny vstupného za únikové hry se mohou
  lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v
  závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému. Odkaz na rezervační systém lze najít na webu Provozovatele v sekci Rezervace.
  V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené
  provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka
  dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v
  důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny vstupného v daném případě,
  případný přeplatek vzniklý na straně účastníka se účastníkovi nevrací.
  V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené
  provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka
  dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v
  důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě,
  účastník je povinen vzniklý nedoplatek Provozovateli uhradit.
  Vstupné je hrazeno v hotovosti vždy po skončení příslušné únikové hry.
  3.2 Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě
  rozhodnutí Provozovatele.
  3.3 Skupinové rezervace jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek.
  3.4 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry
  uvedené v informativním e-mailu zaslaném Provozovatelem následně po provedení
  rezervace. Prosím vezměte na vědomí, že místo setkání je vzdáleno asi 3 minuty pěšky od únikové místnosti.
  3.5 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném
  termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po
  rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na
  přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.
  3.6 Účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry
  doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka.
  3.7 Provozovatel si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou
  náhradou účastníkem uhrazeného vstupného.
 4. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů
  4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních
  prostorách Provozovatele je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá
  smluvní pokutou ve výši 5.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na
  vrácení vstupného či jeho části. Provozovatel nebo pověřená osoba Vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorech k tomuto účelu vyhrazených.
  4.2 Účastníci jsou tímto Provozovatelem laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv
  informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a
  řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním
  účastníkům.
 5. Dárkové poukazy (vouchery)
  5.1 Dárkové poukazy (vouchery) Úniková chata vystavené a prodávané
  Provozovatelem jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona
  č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým
  poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně Úniková chata, oprávněn k absolvování jedné únikové hry spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob.
  5.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí
  po dobu šesti měsíců ode dne vystavení.
  5.3 Ceny dárkových poukazů se mohou na jednotlivých pobočkách Únikové chaty a
  v čase lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu
  převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli
  voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje
  konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek
  Provozovatelům uhradit.
  5.4 Vzhledem ke skutečnosti, že Provozovatel distribuuje dárkové poukazy i
  prostřednictvím třetích distributorů (například Zážitky.cz, s.r.o.), může se předmět
  plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění
  garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění
  z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu
  distribuovaném třetími osobami.
  5.5 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi
  vyhlášenými Provozovatelem či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven
  Úniková chata.
 6. Omezení odpovědnosti
  6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Provozovatele
  mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či
  záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou
  stránku Provozovatele a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných
  jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.
  6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Provozovatel maximálně usilovat
  o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však
  platí, že Provozovatel nebude nést odpovědnost za výpadky či neschopnost
  poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které
  Provozovatel nemohl očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv
  výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání,
  atd.).
  6.3 Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti,
  které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových
  stránkách Provozovatele. Provozovatel nebude rovněž nést odpovědnost za
  jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy
  “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či
  souvisejících záležitostí.
  6.4 Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat odkazy na zdroje a
  informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být
  používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Provozovatele, v
  žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Provozovatele s
  obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a
  odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.
  6.5 Webové stránky Provozovatele obsahují tzv. cookies za účelem uložení
  některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané
  v síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání
  webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující
  zlepšování obsahu webových stránek Provozovatele. Vyplněním rezervačního
  formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
  6.6 Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady
  vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Provozovatele a/nebo s
  nemožností jejich dočasného použití.
  6.7 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Provozovatele vůči účastníkovi je
  výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití
  služeb nabízených Provozovatelem.
 7. Zpracování osobních údajů
  7.1 Jakékoliv osobní údaje o klientech a účastnících únikových her
  provozovaných Provozovatelem jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových
  archivech Provozovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v
  souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní
  údaje získané Provozovatelem mohou být použity pouze pro potřeby Provozovatele
  a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Provozovatel používá
  osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními
  § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.
 8. Reklamační řád
  8.1 Nesplní-li Provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně
  a včas, může Účastník uplatnit své právo na reklamaci služby u Provozovatele.
  Reklamace musí být učiněna písemně (e-mailem na adrese unikovachata@gmail.cz) bez
  zbytečného odkladu. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo, do 7 dnů ode dne,
  kdy měla být služba poskytnuta.
  8.2 Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních
  dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode
  dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Účastníka.
  Po uplynutí této lhůty má Účastník právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo
  na slevu z ceny služby.
 9. Odstoupení od smlouvy
  9.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech
  uvedených v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel je oprávněn od uzavřené
  smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem.
  V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Účastníkem zůstává veškeré
  zaplacené plnění Provozovateli.
  9.2 Účastník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:
  9.2.1 v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Provozovatelem;
  9.2.2 v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.
  9.2.3 Účastník, který je spotřebitelem, má právo dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964
  Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy
  ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků
  komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez
  jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Účastník využít tohoto práva, musí odstoupení
  od smlouvy doručit Provozovateli nejpozději 14. den od doručení takto objednaného
  dárkového poukazu.
  9.3 Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně
  a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do 7 dnů od skutečnosti,
  která je důvodem k odstoupení od smlouvy.
  9.4 Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené
  v souladu s těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými
  právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.
 10. Zasílání obchodních sdělení
  10.1 Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
  nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
  zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Účastníka.
 11. Závěrečná ustanovení
  11.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto obchodních
  podmínkách se řídí občanským zákoníkem.
  11.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.6.2020.